Tuân thủ tuyệt đối mục tiêu đào tạo

UK English là chương trình được kiểm định và công nhận bởi Vương Quốc Anh và quốc gia cấp bằng hoặc chứng chỉ, do đó:

  • Quy trình, quá trình, mục tiêu chương trình, mục tiêu đào tạo đều phải được tuân thủ tuyệt đối,
  • Bám sát cả khung năng lực CEFR dành cho tiếng Anh (theo khung năng lực 6 bậc của Châu Âu, không phải khung năng lực Việt Nam đối với các chương trình CEFR UK)
  • Bám sát tuyệt đối mục tiêu đào tạo của từng buổi và từng chương trình đối với các chương trình TESOL hoặc các chương trình tiếng Anh cấp độ đại học và sau đại học.

Quy trình kiểm soát chất lượng nhằm đảm bảo UK English duy trì được kiểm định, đồng thời đảm bảo cung cấp chương trình với tiêu chuẩn đồng nhất

Quá trình đảm bảo chất lượng của UK English

Kiểm định các PPP

Các trung tâm ôn luyện và thực hành của UK English được kiểm định trước khi triển khai các chương trình

Đảm bảo các điều kiện chất lượng

Giảng viên, cơ sở vật chất được đảm bảo chất lượng đúng như yêu cầu của đơn vị khảo thí và kiểm định

Tuân thủ quy trình vận hành

Các quy trình vận hành bao gồm quy trình tuyển chọn và tổ chức khảo thí tuân thủ các quy định của bên cấp chứng chỉ và bằng

Khắc phục và cải tiến

Trong trường hợp có điểm không phù hợp, sẽ triển khai quá trình khắc phục, phòng ngừa và cải tiến nhằm đảm bảo quá trình được cải tiến liên tục

UK English with Accredited